Radom, 11.07.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019/RPOWM

 

I INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM:

Zamawiający:

PIR Invest Sp. z o.o. Okna Plus Sp.k.

26-600 Radom,  ul.Żeromskiego 92, lok. 3A

REGON: 364197160, NIP: 7962971880

Strona internetowa Zamawiającego: www.okna-plus.pl
Osoba, z którą można się kontaktować w sprawach związanych z zapytaniem:

Mariusz Komorowski

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel: 502 994 647

II PODSTAWY I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

  1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt.: OKNOBALKON - innowacyjne rozwiązanie w budownictwie nr umowy RPMA.01.02.00-14-a989/18-00 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce - Działania 1.2. Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw - Typ projektu – Bon na innowacje.
  2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy jego dalsze prowadzenie lub zawarcie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć, lub gdy obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy lub gdy z innych przyczyn środki publiczne lub środki publiczne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane (w całości lub w części).

 

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z informacją o ewentualnym dopuszczeniu składania ofert częściowych, wariantowych:

  1. Tytuł przedmiotu zamówienia:

Zlecenie wykonania prac badawczo rozwojowych celem wypracowania innowacyjnego produktu pn. OKNOBALKON stanowiącego element budowlano-konstrukcyjny budynków mieszkalnych, posiadającego cechy proekologiczne.

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zlecenie wykonania prac badawczo rozwojowych celem wypracowania innowacji produktowej w zakresie innowacyjnego rozwiązania w budownictwie w postaci połączenia okna i balkonu, czyli rozwiązania pozwalającego na montowanie w budynkach mieszkalnych urządzenia służącego do dwóch funkcji: balkon (głównie okres letni) i po złożeniu okno.

Załączniki: 

 


 

 

Radom, 24.07.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019/RPOWM

 

I INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM:

Zamawiający:

PIR Invest Sp. z o.o. Okna Plus Sp.k.

26-600 Radom,  ul.Żeromskiego 92, lok. 3A

REGON: 364197160, NIP: 7962971880

Strona internetowa Zamawiającego: www.okna-plus.pl
Osoba, z którą można się kontaktować w sprawach związanych z zapytaniem:

Mariusz Komorowski

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel: 502 994 647

II PODSTAWY I TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

  1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt.: OKNOBALKON - innowacyjne rozwiązanie w budownictwie nr umowy RPMA.01.02.00-14-a989/18-00 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce - Działania 1.2. Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw - Typ projektu – Bon na innowacje.
  2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy jego dalsze prowadzenie lub zawarcie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć, lub gdy obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy lub gdy z innych przyczyn środki publiczne lub środki publiczne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane (w całości lub w części).

 

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z informacją o ewentualnym dopuszczeniu składania ofert częściowych, wariantowych:

  1. Tytuł przedmiotu zamówienia:

Zlecenie wykonania prac badawczo rozwojowych celem wypracowania innowacyjnego produktu pn. OKNOBALKON stanowiącego element budowlano-konstrukcyjny budynków mieszkalnych, posiadającego cechy proekologiczne.

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zlecenie wykonania prac badawczo rozwojowych celem wypracowania innowacji produktowej w zakresie innowacyjnego rozwiązania w budownictwie w postaci połączenia okna i balkonu, czyli rozwiązania pozwalającego na montowanie w budynkach mieszkalnych urządzenia służącego do dwóch funkcji: balkon (głównie okres letni) i po złożeniu okno.

 

Załączniki: